Zola, Atzei, Palmas e Magnini testimonial in tre spot